Podmínky užívání služeb portálu Vehvezdach.cz dostupného z internetové adresy www.vehvezdach.cz:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového portálu Vehvezdach.cz, dostupného na internetové adrese www.vehvezdach.cz, je společnost Astrolife.cz, s.r.o., IČ 28226437, se sídlem 537 05 Chrudim, Na Větrníku 1208, evidence MK ČR E 18133, ISSN 1803-09 (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Poskytnutím služeb ze strany Provozovatele se rozumí: přístup do archivu textů, obrazových materiálů, audiovizuálních děl, a k informacím (dále jen „Produkty“), jež jsou dostupné pro registrované uživatele na portálu umístěném na internetových stránkách Provozovatele www.vehvezdach.cz. Užitím služeb se rozumí zobrazení výše uvedených Produktů uživateli.

1.3. Produkty Provozovatele portálu Vehvezdach.cz, jsou poskytovány pouze těm uživatelům, kteří se na této stránce zaregistrují za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“) jako registrovaný člen soukromého archívu Vehvezdach.cz (dále jen „Registrovaný uživatel“), který je považován současně za člena Klubu Vehvezdach.cz, který tvoří všichni registrovaní uživatelé.

1.4. Smluvní vztah mezi uživateli a Provozovatelem se plně řídí těmito Podmínkami.

1.5. Všechny Registrovaným uživatelům zobrazované texty, obrázky, grafika a další části stránek podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části klubové sekce webové stránky bez písemného svolení Provozovatele je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv sekce klubové části této webové stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky.

2. Registrace uživatele – člena Klubu

2.1. Registrovým uživatelem, a tedy členem Klubu, se může stát pouze osoba starší 15 let, a to za předpokladu, že kvalifikovaným způsobem projeví souhlas s těmito Podmínkami a zaplatí určený členský příspěvek.

Uživatel je povinen v registraci u povinných polí uvést pravdivé údaje. Zároveň je Registrovaný uživatel povinen udržovat údaje aktualizované. V případě uvedení falešných či nepravdivých údajů se Registrovaný uživatel vystavuje možnosti, že mu bude registrace zrušena.

2.2. Provozovatel automaticky co nejdříve po registraci a zaplacení členského příspěvku (cena příspěvku viz Ceník na portále: http://www.vehvezdach.cz/cenik ) registrujícím se uživatelem odesílá na uvedený e-mail člena přístupové údaje. Členovi aktivuje členství v momentě, kdy obdrží na svůj účet platbu (registrující se člen uvede do kolonky „Zpráva pro příjemce“ své jméno a příjmení). Od té doby tak umožňuje Registrovanému uživateli využívat produkty Provozovatele v uvedeném rozsahu.

2.3. Odsouhlasením těchto podmínek spolu s provedením platby dle předchozího ustanovení ze strany Registrovaného uživatele se pro účely těchto Podmínek považuje za závazné projevení souhlasu se všemi ustanoveními těchto Podmínek.

2.4. Aktivace interního klubového placeného členství ze strany Provozovatele se pro účely těchto Podmínek považuje za okamžik uzavření závazného smluvního vztahu s tím, že účastníci takto vzniklého vztahu jsou od tohoto okamžiku oprávněni a zároveň povinni postupovat dle ustanovení Podmínek, která upravují vlastní předmět závazkového vztahu (tj. využívání Produktů a služeb Provozovatele).

2.5. Registrovaný uživatel, který je zároveň členem klubu Vehvezdach.cz, si je vědom případných právních důsledků, způsobených jeho vystupováním v Klubu, zejména pak vyzněním některých diskusních příspěvků ve smyslu porušení zákonů České republiky. V takovémto případě je Provozovatel ze zákona povinen zpřístupnit na žádost orgánů činných v trestním řízení přihlašovací logy daných diskutujících.

2.6. Registrovaný uživatel má právo využívat diskusních prostředků pod články. Na právo diskutovat však nelze vyžadovat automatický nárok a Provozovatel může na základě vlastního rozhodnutí tuto možnost členovi znemožnit. V diskusních fórech není dovoleno používat vulgarismy ani urážet jiné členy klubu, či autory článků, případně další osoby. Zákazník klubu, který bude toto porušovat, bude Provozovatelem klubu 1x upozorněn na nevhodnost takového počínání. V případě opakování mu může být znemožněna účast v diskusních fórech.

2.7. Registrovaný uživatel akceptováním těchto Podmínek souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů a dat Provozovatelem a s jejich uchováním v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Poskytnuté údaje nebudou bez výslovného souhlasu zpřístupněny žádným dalším osobám. Žádné další údaje, které by případně podléhaly zákonu na ochranu osobních údajů, nejsou Provozovatelem shromažďovány.

2.8. Poskytnutím své e-mailové adresy a zvolením příslušného zatržítka v přihlašovacím dotazníku umístěném na internetových stránkách www.vehvezdach.cz Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu budou příležitostně zasílány informace o novinkách a nabídkách. Kdykoliv v budoucnu se lze písemným zažádáním z tohoto programu odhlásit.

2.9 Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoli registraci zrušit, případně zablokovat na stránky přístup, má-li k tomuto kroku závažné důvody. Zejména se jedná o případy, kdy Registrovaný uživatel uráží či napadá ostatní Registrované uživatele, používá sprosté výrazy, případně nabádá k rasové nesnášenlivosti apod. Registrace může být zrušena i v případě porušení některého z ustanovení Podmínek.

3.1

3. Reklamace

3.1. V případě jakékoliv reklamace je Registrovaný člen povinen obrátit se bezodkladně přímo na Provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@exopolitika.cz .

3.2. V případě, že dojde z důvodů přímo zapříčiněných stranou Provozovatele k ukončení provozu portálu Vehvezdach.cz v podobě placeného klubu či ukončení provozu úplně, a tím i k zániku klubu členů, mají platící Registrovaní uživatelé nárok na vrácení předplacených členských plateb uhrazených nad rámec data ukončení provozu. Toto navrácení je Provozovatel povinen provést do 60 dnů od ukončení provozu stránek Vehvezdach.cz, tzn. od zveřejnění zprávy o ukončení provozu klubu v členské části webu Vehvezdach.cz. Registrovaný člen se zavazuje uvést na e-mailovou výzvu Provozovatele údaje nutné k provedení transakce, aby bylo možno provést navrácení úměrné zbývající části členské platby. Provozovatel neprovede navrácení členské platby v případě, že nebude mít tyto údaje k dispozici.

3.3. Jednorázové ukončení smluvního vztahu ze strany Registrovaného uživatele je možné pouze uplynutím data předplaceného členství s výjimkou uvedenou v bodech 4.1. a 4.2. Podmínek.

4. Ostatní ujednání

4.1. Registrovaný uživatel nesmí umožnit, ať již přímo či nepřímo, přístup k placeným službám Provozovatele dalším osobám a třetím stranám, které Produkty Provozovatele jinak nemohou využívat. Porušením tohoto ustanovení vzniká důvod pro okamžité ukončení registrace (zablokování přístupového hesla) se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

4.2. Registrovaní uživatelé nejsou oprávněni stahovat, kopírovat či jinak pořizovat duplikáty Produktů umístěných v na internetových stránkách Provozovatele pro jinou, než výhradně svou osobní potřebu. Veřejná produkce těchto Produktů je vyloučena. Porušením tohoto ustanovení, zejména pak nedovolenou jakoukoliv publikací materiálů zveřejňovaných pouze Registrovaným uživatelům, je dán důvod pro okamžité ukončení registrace. Tím nejsou dotčeny nároky na další právní kroky a důsledky z takovéhoto jednání vyplývající.

4.3. Registrovaní uživatelé nesmí žádným způsobem zasahovat do autorských práv k Produktům umístěným a zpřístupněným na internetových stránkách, ani tato díla šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv.

4.4 Registrovaní uživatelé nesmí žádným způsobem zasahovat do zabezpečení portálu a internetových stránek, ohrozit či ohrožovat jeho provoz nebo získávat údaje, které mohou být osobním údajem o jiném uživateli. Registrovaní uživatelé nesmí zneužívat služeb k vlastnímu obohacení či komerčním účelům, či jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb portálu, které nejsou veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty. V případě zjištění jakýchkoli pokusů o zneužití, budou podniknuty kroky pro odhalení pachatele a podklady budou předány orgánům činným v trestním řízení. Vzniklá škoda bude následně vymáhána.

4.5 Je zakázáno zasílat nevyžádaná obchodní sdělení ostatním Registrovaným uživatelům do komentářů.

4.6 Jednotlivé služby a Produkty jsou za účelem zobrazování na portálu zařazovány do různých kategorií dle určení Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování na portálu, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoliv měnit.

4.7 O obsahu portálu rozhoduje výhradě Provozovatel. Provozovatel je oprávněn nakládat a zveřejňovat příspěvky, které mu za tímto účelem poskytují Registrovaní uživatelé. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo díla umístěná na portálu kdykoliv bez uvedení důvodu vymazat.

4.8. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v závislosti na své potřebě jednostranně doplňovat či jinak měnit s tím, že Registrovaní uživatelé jsou při každém novém vstupu na tyto stránky povinni seznámit se s aktuálním zněním Podmínek. Při závažnější úpravě Podmínek Provozovatel seznámí Registrované uživatele s aktualizací vždy v členské sekci klubu.

4.9. Provozovatel stránek www.vehvezdach.cz Registrovaným uživatelům výslovně negarantuje stálý a bezchybný přístup k těmto stránkám. Provozovatel neručí za eventuální technické narušení provozu stránek třetí stranou.

4.10 Každý Registrovaný uživatel, a tedy člen klubové části Vehvezdach.cz, si je vědom skutečnosti, že klubová sekce může obsahovat i kontroverzní obsah, včetně pasáží nevhodných pro osoby mladší 15 let. Obsah článků se nemusí shodovat s názory, postoji a zkušenostmi redakce stránek Vehvezdach.cz.

4.11 Smluvní vztahy i právní důsledky provozování portálu Vehvezdach.cz neřešené těmito Podmínkami spadají do právního rámce řádu České republiky.

4.12 Užívání služeb portálu nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, zejména nesmí docházet k porušování práv duševního vlastnictví – autorských práv a práv souvisejících s právem autorským nebo průmyslových práv, k předpisům upravujícím nekalou soutěž a trestním předpisům.

Za společnost Astrolife.cz, s.r.o. Jitka a Roman Zahrádkovi

27. 5. 2016, Chrudim

Back to Top